Nowy regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im.Władysława Ślewińskiego 2017

                                                REGULAMIN                                               

VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

imienia Władysława Ślewińskiego

pod tytułem: „KOCHAM POLSKĘ … SKARBY NARODU”

§1

    Organizator

1.     Organizatorami VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

imienia Władysława Ślewińskiego, zwanego dalej Konkursem są:

- Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach

- Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie.

2.     Kontakt do Organizatorów:

·        Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego

w Witkowicach,

Jarosław Miaśkiewicz - Prezes

              96-512 Młodzieszyn, Witkowice 5 / 10

 e-mail: miasjaro@wp.pl

strona www: slewinski.e-sochaczew.pl, www.tmmws.pl

·        Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul.1Maja 21,

Barbara Bronicz - Dyrektor

Tel/fax. (46) 862-46-61

e-mail: mbp.sochaczew@gmail.com

strona www: http://bibliotekamiejska.sochaczew.pl

                                                                  § 2

Zasięg konkursu oraz Patronat Artystyczny

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych

Patronat Artystyczny objęła Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

                                                      § 3

Cel konkursu

1.     Kształtowanie wrażliwości oraz poszukiwanie piękna w codziennym życiu

2.     Tworzenie osobistego, estetycznego sposobu wypowiedzi poprzez prace plastyczne

3.     Kształtowanie wśród uczniów i dorosłych pozytywnego wizerunku rodziny, Ojczyzny oraz kreatywnego myślenia plastycznego o tożsamości narodowej Polaków

4.     Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zaprezentowania ich talentu artystycznego w temacie: Kocham Polskę…Skarby Narodu

5.     Odwołanie się do nieprzemijających wartości wychowania rodzinnego w duchu wzajemnej miłości i szacunku do Ojczyzny. Szerokie ujęcie tematu daje możliwość upamiętniania ważnych zabytków historycznych, w krajobrazie polskim. W tematykę Konkursu wpisują się prace plastyczne ujęte w estetycznej i malarskiej formie, prezentujące zabytki polskie współcześnie lub na przestrzeni wieków historii Polski.

Temat prac plastycznych jest otwarty i stanowi kreatywne przedsięwzięcie dla artystów plastyków w swoich obrazach.

W konkursie nie mogą brać udziału prace plastyczne kopiowane z innych obrazów artystów malarzy.

6.     Ubogacenie programu edukacyjnego w szkołach kultywującego malarstwo narodowe poprzez postać syna ziemi Mazowieckiej, światowej sławy artysty i malarza Władysława Ślewińskiego.

                                                         § 4

Warunki uczestnictwa

1.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a)     Dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami dotyczącymi formy, określonymi w niniejszym regulaminie,

b)    Dotrzymanie terminu składania prac,

c)     w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyznaczenie opiekuna (opiekunem może być rodzic lub nauczyciel wymieniony w metryczce),

d)    każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę plastyczną, wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi,

2.     Dopuszcza się prace rodzinne (np. dziecko + rodzic, z wyraźnym zaznaczeniem autorów pracy)

3.     Wyklucza się zgłoszenia prac nagrodzonych w innych konkursach, wcześniej publikowanych lub przedstawianych na wystawach

4.     Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich

5.     Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą:

a)     imię i nazwisko autora (autorów, w przypadku prac rodzinnych

b)    w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej należy podać klasę i nazwę szkoły, adres szkoły, nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy do opiekuna

c)     w przypadku osób dorosłych należy określić wiek autora, podać adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail

6.     Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu. 

                                                         § 5

                                               Forma pracy

1.     Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej interpretacji tematu Konkursu:

 KOCHAM POLSKĘ…SKARBY NARODU

2.     Techniki:

a)     rysunek – kredka, pastele, ołówek

b)    obraz – farby olejne, plakatowe, akwarele

c)     grafika – tusz

3.     Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4 (21x29,7 cm), nie większy niż A3 (29,7x42,0cm), na papierze bloków rysunkowych lub technicznych.

4.     Prace rysowane lub malowane na papierze bez oprawy passe - partout i niepodklejane od spodu.

5.     Blejtramy do obrazów olejnych akceptowane. Wymiary standardowe, nie większe jednak niż 50 X 70 cm, bądź temu równy.

      6. Obrazy namalowane na blejtramach przyjmujemy bez ram, nieoprawione.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych z formatem i techniką, niezwiązanych z tematyką lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

                                                          § 6

                                    Termin nadsyłania prac

1.     Ogłoszenie konkursu nastąpi: w lutym, ostateczny termin 1 marca 2017 r.

 Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa dnia 30 kwietnia 2017r.

2.     Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:

            Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

  ul. 1 Maja 21, 

  96-500 Sochaczew

  z dopiskiem:

 Konkurs plastyczny: „KOCHAM POLSKĘ…SKARBY NARODU”

3.      Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki, lub dostarczania prac. W przypadku uszkodzenia prace nie będą oceniane.

                                                    § 7

                    Zasady przyznawania nagród

1.     Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury.

2.     Laureaci o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi zamieszczonymi w metryczce.  Decyzje Jury są ostateczne.

3.     Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

a)     dzieci od 6 do 12 lat (szkoła podstawowa), wyszczególniono: 

w kategorii klas  I-III oraz kategorii klas  IV-VI

b)    od 13 do 15 lat (gimnazjum),

c)     16-do 19 lat (szkoły średnie),

d)    prace rodzinne (wyraźne opisane),

e)     dorośli   (bez limitu wieku).

4.     Oceniając prace konkursowe Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:

a)     zgodność formy z wymogami regulaminu,

b)    wkład pracy,

c)     walory artystyczne pracy: oryginalność, kolorystyka, spontaniczność,

d)    wpisanie się w ideę konkursu poprzez wyrażenie osobistych emocji.

5.     Ogłoszenie wyników i podsumowanie Konkursu nastąpi w dniu

 8 czerwcu 2017r.o godz. 11.00. w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie ul.1 Maja 21 w sali głównej, podczas: Gali wręczenia Nagród Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Gala odbywa się pod nazwą VII Wydarzenia Artystycznego 2017 r. Kocham Polskę… Władysław Ślewiński

a)     Wystawa pokonkursowa prac nagrodzonych odbywać się będzie w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej na I piętrze ul.1 Maja 21

6.     Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne.

7.     Jury przyzna: nagrodę lub wyróżnienie imienia Władysława Ślewińskiego w miarę posiadanych przez Organizatorów środków.

 8.     Główne Nagrody ufundowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę przyznaje przewodniczący Jury Konkursowego prof. Ryszard Sekuła. Przewodniczący Jury może ten przywilej dokonania wyboru Nagrody Głównej przekazać całej komisji, w przypadku jednej lub więcej prac, w dowolnej kategorii wiekowej.

9.     Pozostałe Nagrody imienia Władysława Ślewińskiego lub wyróżnienia przyznaje Jury Konkursu. Zmienia się jedynie sponsor – fundator nagrody, którego jednoosobowo ustala

          Prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława

         Jarosław Miaśkiewicz

                                                               § 8

          Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

1.     Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strony internetowe Organizatorów).

2.     Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.

3.     Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

4.     Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatorów.  W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem jest możliwy zwrot prac

a)      W chwili zgłoszenia pracy plastycznej do konkursu na każdej pracy do zwrotu:

 Autor pracy plastycznej ma obowiązek zamieścić oznaczenie:

  ZWROT”. W przypadku braku oznaczenie praca nie będzie zwracana..  

b)    Prace nagrodzone można odebrać jedynie po zakończeniu wszystkich wystaw związanych z organizacją konkursu w roku 2017.

c)      Odbiór - osobiście lub przesyłka pocztowa na koszt odbiorcy.

                                                       §9